Chế độ

Tin nổi bật

Tin viện

25/05/2015

Bộ Lao động và phúc lợi xã hội Lào thăm và học tập về an sinh xã hội tại Việt Nam

/Portals/0//Articles/bo-lao-dong-va-phuc-loi-xa-hoi-lao-tham-va-hoc-tap-ve-an-sinh-xa-hoi-tai-viet-nam.jpg

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thuỷ chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân ...

Chi tiết

25/04/2015

Hội thảo “Thúc đẩy an sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam”

/Portals/0//Articles/hoi-thao-thuc-day-an-sinh-xa-hoi-doi-voi-phu-nu-va-tre-em-gai-o-viet-nam.jpg

Bảo đảm việc làm và an sinh xã hội cho người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái là một chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước.

Chi tiết

15/04/2015

Hội thảo "Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ ngành Lao động, Người có công và Xã hội" đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

/Portals/0//Articles/hoi-thao-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-nganh-lao-dong-nguoi-co-cong-va-xa-hoi-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-va-hoi-nhap.jpg

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng như hiện nay, khoa học và công nghệ (KHCN) đang ngày càng phát huy được vai trò quan trọng cũng như tạo được tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát ...

Chi tiết

Tin ngành

07/05/2015

Người Việt thu nhập thấp vẫn nộp thuế phí cao nhất ASEAN

/Portals/0//Articles/nguoi-viet-thu-nhap-thap-van-nop-thue-phi-cao-nhat-asean.jpg

Lương của người lao động Việt Nam tăng rất ít, và vẫn ở mức rất thấp.

Chi tiết

25/04/2015

Vì sao nhiều lao động chấp nhận kiếm tiền bằng mọi giá?

/Portals/0//Articles/vi-sao-nhieu-lao-dong-chap-nhan-kiem-tien-bang-moi-gia.jpg

Người lao động không có nhiều lựa chọn mà chấp nhận làm bất cứ loại công việc gì...

Chi tiết

05/02/2015

Hội nghị trực tuyến kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

/Portals/0//Articles/hoi-nghi-truc-tuyen-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-giam-ngheo-nam-2014-va-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2015.jpg

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền trình bày báo cáo tại Hội nghị Chiều ngày 05/2/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2020 tổ chức Hội nghị trực ...

Chi tiết