Hot News

Institute News

3/26/2015

Hội thảo tham vấn xây dựng khung nghiên cứu chuyên đề tại Việt Nam về “Bình đẳng giới và tăng trưởng toàn diện”

/Portals/0//Articles/hoi-thao-tham-van-xay-dung-khung-nghien-cuu-chuyen-de-tai-viet-nam-ve-binh-dang-gioi-va-tang-truong-toan-dien.jpg

Thời gian qua, bên cạnh những nỗ lực của Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các quốc gia phát triển đã quan tâm hỗ trợ kỹ thuật và tài chính giúp Việt Nam phát triển việc làm, hỗ trợ các ...

Chi tiết

1/21/2015

Hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

/Portals/0//Articles/hoi-nghi-tong-ket-nam-2014-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2015.jpg

Sáng ngày 20/1/2015, tại Viện Khoa học Lao động và Xã hội (KHLĐXH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Chi tiết

12/30/2014

Hội thảo kỹ thuật: “Bản tin tóm tắt chính sách lĩnh vực lao động và xã hội”

/Portals/0//Articles/hoi-thao-ky-thuat-ban-tin-tom-tat-chinh-sach-linh-vuc-lao-dong-va-xa-hoi.jpg

Trong khuôn khổ dự án: Việc làm, các chính sách bình ổn và tái cơ cấu hướng đến mô hình tăng trưởng hiệu quả cho Việt Nam do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tài trợ, Viện Khoa học Lao ...

Chi tiết

Ministry News

2/5/2015

Hội nghị trực tuyến kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

/Portals/0//Articles/hoi-nghi-truc-tuyen-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-giam-ngheo-nam-2014-va-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2015.jpg

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền trình bày báo cáo tại Hội nghị Chiều ngày 05/2/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2020 tổ chức Hội nghị trực ...

Chi tiết

1/27/2015

Sẽ thay đổi cách tính BHXH theo đúng mức lương thực tế

/Portals/0//Articles/se-thay-doi-cach-tinh-bhxh-theo-dung-muc-luong-thuc-te.jpg

Căn cứ lương để đóng BHXH hiện chỉ phản ánh một phần thu nhập của người lao động. Điều này gây thiệt thòi tới mức lương hưu sau này cũng như giảm nguồn thu của BHXH. Vậy tại sao không áp ...

Chi tiết

1/26/2015

Tọa đàm báo chí về những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

/Portals/0//Articles/toa-dam-bao-chi-ve-nhung-diem-moi-cua-luat-bao-hiem-xa-hoi-sua-doi.jpg

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, ngày 20/11/2014 Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi.

Chi tiết